ثبت نام در وب سایت کنفرانس جهت ارسال مقالات
1396/01/27

پورتال همایش راه اندازی گردید.

پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.

 

 

محورهای کنفرانس

mehvar