پیوستن دانشگاه صنعتی شیراز به جمع حامیان این کنفرانس
1395/12/23

 

 

با برگزاری جلسات هفتگی هماهنگی کنفرانس، پیرو تاکیدات دبیر محترم کنفرانس و با پیگیری های کمیته اجرایی کنفرانس، پس از پیوستن دانشگاه شیراز به جمع حامیان علمی کنفرانس، دانشگاه صنعتی شیراز به جمع حامیان علمی دومین کنفرانس و نمایشگاه ملی صنایع لاستیک و پلیمر اضافه شد.

 

 

456

 

و بدینوسیله پس از برگزاری جلسات مشترک توافق انجام شد و برخی از اساتید و اعضای هیات علمی آن دانشگاه نیز به نوان اعضای کمیته علمی و داوران معرفی و انتخاب شدند و اساتید و دانشجویان این دانشگاه نیز در کنفرانس حضور فعال خواهند داشت. 

 

 

industry

 

 

 

456